Tilflugt_fine.jpg

Udstilling: "TILFLUGT"

***English version below***

Udstillingsperiode: 4.-11. september 2022.
Åbningstider: Hver dag fra 10-17 på Radar og Regelbau 411. Udstillingen har fri éntre.

Udstillingen TILFLUGT er en dialog på tværs af rum. Med udgangspunkt i kunsthallen Regelbau 411's bunkere ved Oddesund og det alternative spillested Radar i Aarhus har interdisciplinær kunstner Signe Klejs og komponist Christian Windfeld skabt et værk, hvor de to lokationer danner udgangspunkt for et møde mellem stedbundne, institutionelle og kunstneriske praksisser.

Sand, slagtøj og lyd indgår i udstillingen, der reflekterer over de narrativer og forestillinger, der knytter sig til de to lokationer og menneskets søgen efter et helle i en kaotisk verden.

I denne kontekst peger udstillingen mod meditationen og ritualet som åndelige rum, hvor de besøgende kan søge tilflugt. På mere end hundrede kilometers afstand, og i en simultan begivenhed af otte dages varighed, bindes Radar og Regelbau 411 sammen. Hér opløses tiden for en stund, og afstande flettes sammen i en cyklisk evighed.

Udstillingen er kurateret i et samarbejde mellem Radar og Regelbau 411 som en dialog på tværs af faglige, fysiske og institutionelle rum. Ved at fusionere de institutionelle praksisser repræsenteret ved Radar som spillested og Regelbau 411 som kunsthal skabes et nyt format, der udfordrer traditionelle forestillinger om den performative koncert og den stedsspecifikke udstilling.

Signe Klejs (DK) arbejder ofte tværæstetisk og stedsspecifikt. Med et element af forandring, og i samspil med omgivelser, udfordrer hun idéen om værkets sublimitet og minder os om, at i morgen er forskellig fra i går.

Christian Windfeld (DK) er uddannet solist fra Det Jyske Musikkonservatorium og har som performende komponist tidligere opført sine værker i Australien, USA og Europa. I 2015 blev han udvalgt til Statens Kunstfonds ordning ‘Den unge elite’.

Med opfordring til at besøge begge lokationer – Radar og Regelbau 411 – for at opleve værket i sin helhed.

Udstillingen er realiseret med støtte fra Region Midtjyllands Kulturpulje, Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, Music City 2022, Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond.

English version

Exhibition period: 4-11 September 2022.
Opening hours: Daily 10.00-17.00 at Radar and Regelbau 411. Admission is free.

The exhibition TILFLUGT (Refuge) is a dialogue between spaces. Taking place at the art centre Regelbau 411’s two bunkers at Oddesund and the alternative concert venue Radar in Aarhus, interdisciplinary artist Signe Klejs and composer Christian Windfeld have been invited to create a work that is essentially a meeting between place-bound, institutional and artistic practices.

Sand, percussion and sound are part of the exhibition, which reflects on the narratives and imaginings associated with both locations and Man's struggle to find shelter in a chaotic world.

Within this context, the exhibition points towards meditation and rituals as sacred places, as somewhere for people to take refuge. Distanced more than 100 kilometres apart, Radar and Regelbau 411 are intertwined by a simultaneous event during a period of eight days. Here, time stands still for a moment, while distances dissolve in a cycle of eternal return.

The exhibition has been curated in a collaboration between Radar and Regelbau 411 as a dialogue  transgressing disciplinary, physical and institutional boundaries. By blending the institutional practices represented by Radar as a concert venue and Regelbau 411 as an art centre, a new format is developed, challenging traditional ideas about performative concerts and site-specific exhibitions.

Signe Klejs (DK) is an interdisciplinary artist whose works are often site-specific. Interacting with the surroundings, and often including a dimension of change, her works challenge the idea of sublimity and remind us that tomorrow will be different from yesterday.

Christian Windfeld (DK) graduated as a soloist from the Royal Academy of Music in Aarhus and has been touring Australia, North America and Europe with his performative compositions. In 2015 he received the “Young Elite” fellowship awarded by the Danish Arts Council.

Please visit both locations – Radar and Regelbau 411 – to experience the work in its entirety.

The exhibition TILFLUGT is kindly supported by Central Denmark Region, the City of Aarhus, Music City 2022, the Danish Arts Foundation and the Obel Family Foundation.

Back